ผลดำเนินงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 – 2565

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กรกฎาคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2565

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2565