ผลดำเนินงานกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2563 – 2564

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ตุลาคม 2563

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ผลการดำเนินงานประจำเดือน ธันวาคม 2563

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มกราคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน สิงหาคม 2564

ผลการดำเนินงานประจำเดือน กันยายน 2564