เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มาตรา 38 ให้มี คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งมีโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้