สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี

ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2566