สรุปผลดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2565

สรุปผลดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน