สรุปผลดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2565

สรุปผลดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด