ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2565

ผลดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3