ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566

ผลดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3