ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566

ผลดำเนินงานของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4